حامیان مادی و معنوی برندکده

حامیان


به نام خدا

مجموعه برندکده در راستای افزایش سطح دانش مردم ایران زمین و حمایت از تولیدات ملی شکل گرفت و تا این لحظه حمایت مالی و معنوی شما دوستان مارا برآن داشت تا این راه را جدی تر ادامه داده تا بتوانیم خدمت رسانی کوچک در گردش چرخ صنعت ایران زمین باشیم.