برندکده | A patchwork silk dress features symbolic prints of ...

A patchwork silk dress features symbolic prints of the House worn with a #QueenMargaret belt defined by a bee–a Gucci code from the 70s–embellished by glass pea ...

22350
برندکده | A patchwork silk dress features symbolic prints of ...
A patchwork silk dress features symbolic prints of the House worn with a #QueenMargaret belt defined by a bee–a Gucci code from the 70s–embellished by glass pearls and crystals.

دیگر فتومدهای گوچی

کیف زنانه گوچی
Made in plush

تا کنون 15720 نفر در خبرنامه برندکده عضو شده اند، جای شما خالیست

در خبرنامه برندکده ثبت نام کنید و هر دوشنبه، از آخرین اتفاقات دنیای مد و حراج ها با خبر شوید !


ثبت اطلاعات