برندکده | The #PalomaPicasso fifth anniversary necklace fro ...

The #PalomaPicasso fifth anniversary necklace from 1985 as seen in #ThisIsTiffany. Beautifully crafted with 416.09 carats of gemstones. #TiffanyArchives

22393
Cloud Zoom small image
  • اشتراک به وسیله

تا کنون 1282 نفر در خبرنامه برندکده عضو شده اند، جای شما خالیست

در خبرنامه برندکده ثبت نام کنید و هر دوشنبه، از آخرین اتفاقات دنیای مد و حراج ها با خبر شوید !

ثبت اطلاعات